Posługa w parafii

ks. Antoni Wita FDP
przełożony wspólnoty i proboszcz (w parafii od 2017)
Do Zgromadzenia wstąpił w 1989 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 r.

Ks. Michał Pawłowski FDP
I radca, ekonom i wikariusz 
( w parafii 0d 2023)
Do Zgromadzenia wstąpił w 2009 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 r.

Ks. Tadeusz Buda FDP
wikariusz 
( w parafii od 2020)
Do Zgromadzenia wstąpił w 1985 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1993 r.

 

Księża zamieszkujący w Domu Zakonnym

ks. Szurek Ryszard  FDP
Do Zgromadzenia wstąpił w 1953 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1962 r. (W Kaliszu od 2005 r.)               

Ks. Andrzej Góral FDP
Do Zgromadzenia wstąpił w 1989 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1996 r.  (W Kaliszu od 2023)

ks. Zbigniew Okulus FDP
Do Zgromadzenia wstąpił w roku 1983 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1991 r. W Kaliszu od 2021)

br. Paweł Dymiński FDP
Do Zgromadzenia wstąpił w 2005 r. (W Kaliszu od 2021)

 

Słowo o inwestycjach

Drodzy!
Odpowiadając na zadawane często pytanie: jakie są podejmowane w naszej parafii inwestycje i na co zbieramy puszkę inwestycyjną, przedstawiamy ostatnio podjęte inwestycje:
 
1. Termomodernizacja dachu na całym budynku świetlicy i remont wszystkich zalanych pomieszczeń, koszt 120 tys. PLN w tym dotacje i odszkodowanie w wysokości 43 tys. PLN (czerwiec-listopad 2020).
 
2. Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED w całym dolnym kościele i prawie w całym górnym (wrzesień-październik 2022) Koszt ok. 8 tys PLN.
 
3. REMONT ŁAZIENKI za dolną zakrystią. Zakupione są już w większości wszystkie materiały, kończymy 2 etap czyli kładzenie płytek. Czeka nas jeszcze biały montaż i zakup oraz instalacja podwieszanego sufitu. Wydane ok. 6 tys. PLN. Potrzebne jeszcze około 3,5 tys. PLN.
 
4. Wymiana ławek w dolnym kościele, na 60 nowych. Pierwsze 8 jest już rozstawionych. W miarę funduszy będą produkowane i zestawiane następne. Koszt ok. 135 tys. PLN. Obecnie mamy 40 tys. PLN. Do zapłacenia ok. 95 tys. PLN.
 
5. Montaż Ogniomurku na budynku świetlicy (luty 2022) wymaganego przez przepisy PPOŻ. Koszt 5,5 tys. PLN
 
6. Zamontowanie w dolnym kościele zestawu multimedialnego: rzutnika i ekranu na wysięgniku (grudzień 2021) Koszt ok. 9 tys. PLN. Całość jeszcze do spłacenia.
 
DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE FINANSOWE WSZYSTKIM oraz Ofiarodawcom indywidualnym, w tym Właścicielowi jednej z firm kaliskich.
 
PROSIMY O POMOC W SFINASOWANIU TYCH PROJEKTÓW.

Historia parafii

Parafia powstała dekretem Księdza Biskupa Franciszka Korszyńskiego z dnia 25 września 1952 r. Dekret erygujący naszą parafię wszedł w życie 29 września 1952 r.  Pracę duszpasterską w Parafii Opatrzności Bożej Biskup Jan Zaręba powierzył na stałe Zgromadzeniu Księży Orionistów. 

Władze wojewódzkie w Poznaniu zatwierdziły podstawowy projekt Kościoła parafialnego 31 lipca 1967 r., a 25 sierpnia tego roku władze powiatowe w Kaliszu wydały pozwolenie na rozpoczęcie budowy świątyni i jej zaplecza. Nadzór budowy powierzono inż. Romualdowi Zarębie – a kierownictwo – inż. Julianowi Kondraszewskiemu i inż. Władysławowi Matuszczakowiczowi, a odpowiedzialnym za budowę z ramienia orionistów był Ks. Proboszcz Józef Kołaciński oraz  Ks. Stanisław Drajczyk i Leszek Wojtyś. 

W dniu 25 sierpnia 1967 r. rozpoczęto budowę świątyni pod wezwaniem MATKI KOŚCIOŁA. 

Poświęcenia fundamentów świątyni dokonał 23 czerwca 1968 r. Ksiądz Biskup Pawłowski. Podczas tej uroczystości wmurowany został kamień węgielny poświęcony przez Papieża Pawła VI oraz akt erekcyjny parafii podpisany przez obecnych księży: Biskupa, Dyrektora Generalnego Zgromadzenia, duchownych i przedstawicieli parafian. 

– 11 października 1968 r. władze wojewódzkie w Poznaniu wyraziły zgodę na wybudowanie plebani. Została ona ukończona w 1971 r. 

Uroczyste rozpoczęcie służby Bożej w nowej świątyni nastąpiło 12 wrzesień 1972 r. Mszą Świętą o godzinie 12.30 kapłani zakończyli posługiwanie w kaplicy, baraku przy ul. Kościuszki i następnie procesjonalnie przeszli do świątyni przy ulicy Polnej. Pasterz diecezji dokonał poświęcenia dolnego kościoła. W górnym kościele nadal trwały prace budowlane. 

– 15 października 1972 r. (niedziela) – uroczyście oddano kościół do służby Bożej. Konsekrował go Ksiądz Biskup Jan Zaręba. Wcześniej dokonał wmurowania w mensę ołtarzową relikwii polskich świętych męczenników: Benedykta i Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna. Obecnych było trzech kardynałów: kard. Stefan Wyszyński; kard. John Król z USA i kard. Bertoli z Rzymu oraz wielu biskupów i księży. Był także Dyrektor Generalny Zgromadzenia Orionistów Giuseppe Zambarbierii. 

Pasterz Diecezji Włocławskiej dokonał w dniu 19 maja 1975 r. poświęcenia dzwonów . Otrzymały one imiona: 

=> Maryja o wadze 980 kg 

=> Józef o wadze 1480 kg 

=> Stanisław o wadze 540 kg

Wspólnoty parafialne

W historii narodu wybranego Bóg przewidział wydarzenia, poprzez które prowadził go do coraz większej więzi ze sobą. W tym kontakcie olbrzymią rolę odegrał Mojżesz, który otrzymał misję wyprowadzenia Izraela z niewoli Egipskiej. Wzięty na wychowanie przez córkę faraona otrzymał staranne wykształcenie egipskie i wysoką pozycję społeczną, którą musiał porzucić, gdy stając w obronie Hebrajczyków zabił Egipcjanina. Po czasie tułaczki zostaje wyposażony przez Boga mocą słowa i czynienia znaków, dzięki czemu pokonuje moc Egiptu i wyprowadza naród z niewoli. Otrzymując na Synaju dekalog zostaje wielkim prawodawcą i organizatorem życia religijnego i społecznego Izraela.
Mimo tak wielkich darów i charyzmatów, coraz trudniej mu było podołać dźwiganiu ciężarów ludu, który nosił na swoim łonie. Przyglądający się jego pracy rozstrzygania sporów od rana do wieczora, teść Jetro współczuje mu, i ma poważne obawy czy w ten sposób nie zamęczy siebie i ludu. Rada jaką mu wtedy dał była następująca: „Sam bądź przedstawicielem swego ludu przed Bogiem i przedstawiaj Bogu jego sprawy. Pouczaj lud dokładnie o przepisach i prawach, i pouczaj go o drodze, jaką winien chodzić, i o uczynkach, jakie winien spełniać. A wyszukaj sobie z całego ludu dzielnych, bojących się Boga i nieprzekupnych mężów, którzy się brzydzą niesprawiedliwym zyskiem, i ustanów ich przełożonymi już to nad tysiącem, już to nad setką, już to nad pięćdziesiątką i nad dziesiątką, aby mogli sądzić lud w każdym czasie. Ważniejsze sprawy winni tobie przedkładać, sprawy jednak mniejszej wagi sami winni załatwiać. Odciążysz się w ten sposób, gdyż z tobą poniosą ciężar. Jeśli tak uczynisz, a Bóg cię do tego skłoni, podołasz, a także lud ten zadowolony powróci do siebie».(Wj 18, 19-23). Nie wiemy jakie więzi kształtowały się w tych pododdziałach, ale niewątpliwie mamy tu kształt zorganizowanej społeczności.
Na uwagę zasługuje również polecenie Jezusa Chrystusa, jakie on wydał swoim uczniom jako przygotowanie do rozmnożenia chleba i nakarmienia ludu: „Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się, gromada przy gromadzie, po stu i po pięćdziesięciu. (…) A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn.”(Mk 6, 39-40.44).
Z tych dwóch tekstów możemy wyciągnąć następujący wniosek: Bogu podoba się tworzenie małych wspólnot, w których organizuje się życie, próbuje rozwiązywać problemy, dzieli się darami, przebywa się ze sobą i trwa na modlitwie. Ze zdumieniem patrzyłem jak Ewangelia mówiąca o tym, jak ludzie siadali po pięćdziesiąt i sto osób na zielonej trawie, wypełniła się w maju tego roku na górze Błogosławieństw w Ziemi Świętej. Młodzież z całego świata przybyła, aby towarzyszyć Benedyktowi XVI w jego pielgrzymce śladami Zbawiciela, a w dniu 15 maja uczestniczyła właśnie na miejscu kojarzonym z Kazaniem na górze, by uczestniczyć w spotkaniu powołaniowym. Na początku wszyscy uczestnicy byli przedstawiani według narodowości – wstając autokarami, (autokary liczyły po 50 osób). Odniosłem wrażenie, że tu następuje jakaś dziwna zbieżność z ewangelijną sceną, że właśnie to słowo wypełnia się dzisiaj.

Remonty i inwestycje

Kolejny etap prac remontowych zbliża się ku końcowi: remont łazienki (dziękujemy p. Markowi i p. Mirkowi za montaż sufitu i oświetlenia) i Malowanie w dolnym kościele – dziękujemy wszystkim już wspominanym oraz p. Arturowi Fornalczykowi, który dziś powiększył nasze grono “malarzy”.

 REMONT ŁAZIENKI za dolną zakrystią

Wymiana ławek w dolnym kościele

Termomodernizacja na dachu całego budynku świetlicy

Remont sali obok świetlicy. Sala przygotowywana jest na potrzeby świetlicy, dla dzieci i młodzieży.

Dolny kościół przygotowywany do sprawowania Eucharystii

Historia kościoła

Już w 1939 r. był rozpatrywany projekt utworzenia w Kaliszu nowej parafii. Powodem stała się nadmierna wielkość parafii św. Mikołaja. Utworzenie nowej parafii przeszkodził wybuch drugiej wojny światowej. Sprawa uaktualniła się dopiero w roku 1949. Nad projektem nowej parafii pracował ks. Sieradzan. W dniach 17-25 VI1952 r. w parafii św. Mikołaja w Kaliszu została przeprowadzona wizytacja kanoniczna przez biskupa Franciszka Korszńskiego. Biskup Korszyński odwiedził wówczas też kaplicę księży orionistów.

Ks. Józef Prorok, ówczesny administrator parafii Kawnice (delegat Kurii Włocławskiej, który miał zasięgnąć informacji o działalności parafii św. Mikołaja) skierował w dniu 17 IX 1952 r. list, w którym nadmienia, iż ówczesny proboszcz chciałby oddać część parafii św. Mikołaja dla ułatwienia sobie pracy. W końcowej fazie listu ks. Prorok sugeruje, że na jej terenie orioniści posiadają wielki barak z kaplicą, który można byłoby na razie przystosować do potrzeb nowej parafii. Wobec powyższego Biskup Ordynariusz Franciszek Korszyński 18 IX 1952 skierował pismo do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (Wydział Planowania Zabudowy Kalisza), o wyznaczenie terenu pod budowę świątyni nowej parafii między ul. Staszica, Widok, Polną, Wodną. W liście do Kurii z dn. 9 IX tegoż roku, ks. Prorok podaje ewentualne usytuowanie przyszłego kościoła i plebani.