Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski,  w dniu 13 marca 2018r. informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Parafia Opatrzności Bożej w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Polna 8.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest działalność duszpasterska (realizująca się min. przez: prowadzenie ksiąg parafialnych i innych dokumentów, sporządzanie odpisów i innych zaświadczeń, ewidencjonowanie intencji mszalnych, wypominkowych, itp.), która to:
– jest niezbędna do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i/lub prawa świeckiego),
– jest niezbędna do ochrony żywotnych interesów osoby, której te dane dotyczą, bądź innej osoby trzeciej,
– jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018r., art. 7 punkt 3, 4, 5.
4. Odbiorcami danych mogą być podmioty należące do tzw. porządku kanonicznego (np. kuria diecezjalna, inne parafie)
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania przyczyn duszpasterskich lub tak długo jak występuje ciążący na administratorze obowiązek prawny wynikający z prawa kanonicznego.
6. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo domagania się ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zależności od celu w jakim dane zostały pozyskane, zgodnie z Dekretem wymienionym we wstępie.
7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.